Privacyverklaring

Studio 66 verwerkt voor de activiteiten Maithé Jewels en Photo by Luc persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij

luc.vervliet-lv@skynet.be

Verwerkingsdoeleinden

Studio 66 verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van:

  • potentiële klanten voor het opmaken en opvolgen van aanbiedingen;
  • effectieve klanten voor het klanten- en orderbeheer (oa. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen, leveringen en facturatie, verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame)

Overmaken aan derden

Persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden overgemaakt.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer worden bewaard gedurende de termijn die minimum noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen ( onder andere op het gebied van boekhouding)

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren indien ze onjuist zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f) met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien heeft de klant het recht om een kopie van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar volgend e-mail adres: luc.vervliet-lv@skynet.be

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kostenloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000  Brussel
commission@privacycommission.be